Цивильный кодекс: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

Гражданский кодекс Украины : ГК Украины : Кодексы Украины на MEGET

с изменениями от 15.07.2021

Гражданский кодекс — свод законодательных положений, определяющих нормы гражданского права; базисные положения гражданского законодательства. Гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.

Основным актом гражданского законодательства Украины является Гражданский кодекс Украины. Актами гражданского законодательства являются также другие законы Украины, которые принимаются согласно Конституции Украины и Гражданского Кодекса

Если субъект права законодательной инициативы подал в Верховный Совет Украины проект закона, который регулирует гражданские отношения иначе, чем Гражданский кодекс, он обязан одновременно подать проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины

. Представленный законопроект рассматривается Верховным Советом Украины одновременно с соответствующим проектом закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины.

Гражданский кодекс Украины — Содержание

Книга первая — Общие положения Гражданского кодекса

Найти компанию:

Раздел 1 — Основные положения

Раздел II — Лица

Подраздел 1 — Физическое лицо

Подраздел 2 — Юридическое лицо

Подраздел 3 — Участие государства, АР Крым, территориальных общин в гражданских отношениях

Раздел III — Объекты гражданских прав

Раздел IV — Сделки. Представительство

Раздел IV — Сроки. Исковая давность

Книга вторая — Личные неимущественные права физического лица

Книга третья — Право собственности и прочие вещные права

Раздел 1 — Право собственности

Раздел II — Вещное право на чужое имущество

Книга четвертая — Право интеллектуальной собственности

Книга пятая — Обязательственное право

Раздел I — Общие положения об обязательстве

Раздел II — Общие положения о договоре

Раздел III — Отдельные виды обязательств

Подраздел 1 — Договорные обязательства

Подраздел 2 — Недоговорные обязательства

Найти компанию:

Книга шестая — Наследственное право

Президент Украины Л.Кучма
Киев, 16 января 2003 года
N 435-IV

Просмотров: 2273446

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ
СТАТУТ Інституту
Стратегія розвитку та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності Інституту
СТАТУТ громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»
Запрошуємо до «Асоціації вчених-внутрішньо переміщених осіб»!
Запрошуємо до співпраці у сфері експертної діяльності
Увага! Нові платіжні реквізити Інституту
Свідоцтво про включення Інституту до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ

 

Державна установа “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”

 – провідна установа Національної академії наук України з проблем правового забезпечення розвитку економіки. Ім’я академіка НАН України В.К. Мамутова Інституту присвоєно відповідно до Постанови Президії НАН України від 29.01.2020 р. № 35 “Про присвоєння імені академіка НАН України В.К. Мамутова Інституту економіко-правових досліджень НАН України”

ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” є осередком відомої у світі Донецької наукової школи господарського права, заснованої академіком Валентином Карловичем Мамутовим. Створений у 1992 році, інститут за свою 25-річну історію, зробив вагомий внесок в розвиток законодавства та формування держаної політики, просуваючи ідеї поєднання засобів ринкової саморегуляції економічних відносин та державного регулювання макроекономічних процесів. За цей час сформовано концепцію модернізації господарського законодавства, розроблено Господарський кодекс України, низку важливих законів у цій сфері. 

Основною метою діяльності Інституту є поступальний розвиток та сприяння зростанню його ролі, як провідної наукової установи у сфері дослідження правового забезпечення розвитку економіки.

Головні напрями наукової діяльності інституту:

  • господарське право; державне регулювання економіки;
  • соціально-економічний розвиток територіальних систем і розподілу повноважень між центральними органами влади та регіонами;
  • правове забезпечення підприємництва, формування нових організаційно-господарських структур;
  • економіко-правові проблеми попередження економічних правопорушень;
  • гармонізація законодавчих актів, що регулюють економічні відносини.

 

Основна тематика науково-дослідних робіт ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” охоплює проблеми здійснення державної політики з реконструкції економіки; розвитку правових моделей функціонування економіки країни в особливий період, енергетичного простору України; модернізації господарського законодавства як передумови сталого розвитку України; економіко-правового забезпечення розвитку територіальних громад та сфери житлово-комунальних послуг міста; постійно проводиться робота з метою зближення вітчизняного господарського законодавства з нормами господарського права ЄС. За результатами досліджень інститут здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів.

ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” проводить науково-експертну та  консалтингову діяльність з питань правового регулювання господарської діяльності, управління регіональними та міськими системами.

Забезпечуючи тяглість розвитку науки господарського права, інститут здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру з економічних і юридичних наук. У ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України” діє з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук 

спеціалізована вчена рада.

Бібліометричний профіль ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України”.

Гражданский кодекс: главное достижение Наполеона

Один из самых важных нормативно-правовых актов в истории, вернувший традиции римского права и ставший образцом для законотворцев был принят 215 лет назад: 21 марта 1804 года во Франции вступил в силу Гражданский кодекс, также известный как Кодекс Наполеона.

Первоначально кодекс состоял из 2281-ой статьи. Документ в трёх частях заменил примерно 360 местных законов, которые порой противоречили друг другу. С одной стороны, он закрепил завоевания Великой французской революции, а с другой — зафиксировал незыблемость права собственности.

«Моя слава не в том, что я выиграл сорок сражений… То, что никогда не забудется, что будет жить вечно — это мой Гражданский кодекс, это протоколы Государственного совета», — считал сам Бонапарт. Но хотя Наполеон активно участвовал в работе кодификационной комиссии, основным разработчиком Кодекса следует считать юриста Жана-Эльена-Мари Порталиса.

Краткое содержание Гражданского кодекса

Кодекс включает введение и три основные части. Вводная часть закрепляет право и обязанность судьи решить спор даже тогда, когда закон молчит или его содержание неясно. Это предписание ускоряло и упрощало судебное разбирательство не урегулированных законом правонарушающих действий в сфере гражданского права.

В первой части «О лицах» говорится об институтах брака, опеки, развода, усыновления. Главным принципом данного раздела кодекса стало равенство граждан перед законом.

Во второй части «Об имуществах и о различных видоизменениях собственности» указывается, что распоряжение своим имуществом не должно наносить вреда окружающим, и никто не может быть принуждён к тому, чтобы отказаться от своей собственности. Государство при этом должно брать на себя роль арбитра в имущественных спорах между гражданами.

Третья часть «О различных способах, которыми приобретается собственность» посвящена договорным отношениям, которые вытекают из права собственности. Здесь классифицированы сделки, среди которых выделены договора наследования, купли-продажи и дарения. Кроме того, определяются условия наступления договорных отношений, важнейшие из которых — добровольность и юридическое равенство сторон.

Кодекс Наполеона. Издание 1955 года

Влияние Гражданского кодекса на мировую историю

Кодекс стал первым законом, единым для всей Франции. В дальнейшем гражданские кодексы по его образцу приняли во многих других странах Европы, Северной и Южной Америки.

«Распространению Кодекса Наполеона в других государствах способствовала не только война, но и удобство в пользовании законом, качество терминологии и понятность формулировок текста. Всё это устраивало многие страны и режимы, включая, кстати, Францию, которая при реставрации монархии оставила Кодекс действующим», — пишет председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

Павел Крашенинников в книге «Времена и право», которая вышла в 2016 году.

Большинство статей кодекса сохраняет действие в своём первоначальном или изменённом виде и в Пятой республике (как принято называть период истории Франции с 1958 года по настоящее время).

коли і за яких історичних обставин з’явився «Цивільний кодекс» Наполеона?

Практична робота на тему : «Опис «Мізинської стоянки» Написати практичну роботу в зошиті відповідно до плану. План роботи 1. Де знаходиться стоянка ? … 2. Що було знайдено археологами? 3. Описати знахідку При написанні роботи у допомозі стане відео «Цивілізація Incognita: Мізинська цивілізація» з ресурсу youtu.be за посиланням https://youtu.be/XChY0tvQb90​

Допоможіть будь ласка!​

Заповність таблицю «Життя людей у Первісну добу». План характеристики Палеоліт Мезоліт Неоліт Енеоліт Житло         Їжа         Знаряддя праці         … Заняття         ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ​

Раскройте, в чем состояли особенности борьбы за власть в 1917-1918 гг. в национальных регионах бывшей Росийской империи. Покажите на примере одного из … регионов.

Что было с церковной жизнью до и после Берестетской унии ? ​

Раскройте, в чем состояли особенности борьбы за власть в 1917-1918 гг. в национальных регионах бывшей Росийской империи. Покажите на примере одного из … регионов.

Викресліть зайве. 1) Киїк-Коба 2) Мізин 3) Неандерталь 4) Королеве​

Привет, ребят, возможно у кого-то есть ответы по подготовке к ЗНО История Украины 2020 сине-желтая книга? Была бы благодарна.

3.Використовуючи слова хмаринки,аргументуйте унію з точки зору її прибічника/прибічниці Або поавославника/противниці даю 20 балов срочно помогите очен … ь нужно пж пж!

10. Когда обнаружены железный изделия в Средней Азии ? A)IX-VIII вв до н эB)VII-VIвв до н эC)XIV-XIIIвв до н эD)в конце 2 тыс лет до н э 11. Из всех п … еречисленных рабочих предметов выберите только те, которые относятся к железному веку ? A)колесо, мотыга, микролиты B)гончарный круг, дубинка, топоры C)плуги, мотыга, топорыD)чоппер, стрелы, ножи 12. Назовите факторы возникновения союза родственных племен ? 1)переход к оседлому образу жизни 2)рост влияния родоплеменных вождей 3)развитие ремесла и торговли 4)военные столкновения 5)общность жизни и труда A)2,4B)2,3,5 C)1,3,5 D)1,4 13. Форма правления при которой во главе племени или союза племен стоят военные предводители – вожди, избранные народом A)территориально-соседская община B)военная демократияC)родовая община D)патриархальная семья 14. На какие группы делилось население Средней Азии в начале железного века ? A)Жрецы, войны, земледельцы и ремесленникиB)Военачальники, войны, торговцы и скотоводыC)Правители, военачальники, земледельцы, ремесленникиD)Жрецы, чиновники, войны, общинники 15. Когда население Средней Азии стало делиться на четыре группы: жрецов, воинов, земледельцев, ремесленников ? A)В начале I тыс лет до н э B)В конце II тыс лет до н э C)В начале III тыс лет до н э D)В конце III тыс лет до н э 16. Согласно «Авесте» основой общества Средней Азии была ….. ? A)большая патриархальная семьяB)родовая община C)соседская община D)племя 17. Под каким термином именовалась соседская община по текстам из Авесты ? A)варзанаB)нмана C)занту D)дахью 18. Под каким термином именовалась патриархальная семья по текстам из Авесты ? A)варзана B)нмана C)занту D)дахью 19. Под каким термином именовалсясоюз племен по текстам из Авесты ? A)варзана B)нмана C)занту D)дахью 20. Укажите правильно последовательность общественного строя в Средней Азии: 1)родовая община 2)род (большая патриархальная семья) 3)союз племен 4)соседская община 5)племя 6)государство A)2,1,3,5,4,6 B)2,1,3,4,5,6 C)2,1,5,4,3,6 D)2,1,4,5,3,6 21. Укажите верно построенную последовательность эволюции общественного устройства ? A)первобытное стадо-племя-союзы племен-род-государство B)первобытное стадо-род-племя-союзы племен-государство C)род-первобытное стадо-племя-союзы племен-государство D)первобытное стадо-род-племя-совет старейшин-народное собрание​

Глава 63 — Услуги. Общие положения ст. 901-907

Глава 63 — Услуги. Общие положения ст. 901-907

 

 

Услуги. Общие положения

Статья 901. Договор о предоставлении услуг

1. По договору о предоставлении услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию второй стороны (заказчика) предоставить услугу, которая потребляется в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную услугу, если другое не установлено договором.

2. Положения этой главы могут применяться ко всем договорам о предоставлении услуг, если это не противоречит сути обязательства.

Статья 902. Выполнение договора о предоставлении услуг

1. Исполнитель должен предоставить услугу лично.

2. В случаях, установленных договором, исполнитель имеет право возложить выполнение договора о предоставлении услуг на другое лицо, оставаясь ответственным в полном объеме перед заказчиком за нарушение договора.

Статья 903. Оплата по договору о предоставлении услуг

1. Если договором предусмотрены предоставления услуг за оплату, заказчик обязан оплатить предоставленную ему услугу в размере, в сроки и в порядке, установленными договором.

2. В случае невозможности выполнить договор о предоставлении услуг, возникшей не по вине исполнителя, заказчик обязан выплатить исполнителю разумную плату. Если невозможность выполнить договор возникла по вине заказчика, он обязан выплатить исполнителю оплату в полном объеме, если другое не установлено договором или законом.

Статья 904. Возмещение исполнителю фактических затрат по договору о безвозмездном предоставлении услуг

1. По договору о безвозмездном предоставлении услуг заказчик обязан возместить исполнителю все фактические затраты, необходимые для выполнения договора.

2. Положения части первой этой статьи применяются также в случаях, когда невозможность выполнить договор о безвозмездном предоставлении услуг возникла по вине заказчика или вследствие непреодолимой силы.

Статья 905. Срок договора о предоставлении услуг

1. Срок договора о предоставлении услуг устанавливается по договоренности сторон, если другое не установлено законом или другими нормативно-правовыми актами.

Статья 906. Ответственность исполнителя за нарушение договора о предоставлении услуг

1. Убытки, причиненные заказчику невыполнением или ненадлежащим выполнением договора о предоставлении услуг за плату, подлежат возмещению исполнителем, в случае наличия его вины, в полном объеме, если другое не установлено договором. Исполнитель, который нарушил договор о предоставлении услуг за плату при осуществлении им предпринимательской деятельности, отвечает за это нарушение, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, если другое не установлено договором или законом.

2. Убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением договора о безвозмездном предоставлении услуг, подлежат возмещению исполнителем в размере, который не превышает двух не облагаемых налогами минимумов доходов граждан, если другой размер ответственности исполнителя не установлен договором.

Статья 907. Разрыв договора о предоставлении услуг

1. Договор о предоставлении услуг может быть разорван, в том числе путем одностороннего отказа от договора, в порядке и на основаниях, установленных Гражданским кодексом Украины, другим законом или по договоренности сторон.

Порядок и последствия расторжения договора о предоставлении услуг определяются договоренностью сторон или законом.

→ %d0%a6%d0%b8%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81

У 20-ті роки XVIII століття в державних установах їх замінили канцеляристи, підканцеляристи і копіїсти, яких, втім, у повсякденній мові продовжували називати «піддячими» аж до XIX століття.

В 20-е годы XVIII века в государственных учреждениях их заменили канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых однако в обиходной речи продолжали называть «подьячими» вплоть до XIX века.

WikiMatrix

Я знала, як сильно Бог цінує людське тіло, але навіть це мене не зупиняло» (Жана, 20 років).

Я знала, как высоко Бог ценит человека и его тело, но даже это не останавливало меня. Дженнифер, 20 лет

jw2019

20 червня 1940 року одержав чергове підвищення, змінивши В. Маршалла на посаді командувача флотом.

20 июня 1940 года получил очередное повышение, сменив В. Маршалла на посту командующего флотом.

WikiMatrix

Від 22 березня 1992 року до 20 січня 1994 року був Представником Президента України в Тернопільській області.

С 22 марта 1992 года по 20 января 1994 года был Представителем Президента Украины в Тернопольской области.

WikiMatrix

Зрештою, найближчий приход Церкви на той час знаходився за більш як 96 км від пляжу.

В конце концов, ближайший приход Церкви на тот момент находился почти в ста километрах от нашего пляжа.

LDS

20 грудня 1850 (до 1857) визначено ректором Санкт-Петербурзької духовної академії.

20 декабря 1850 (1 января 1851) года (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

WikiMatrix

Один тільки фонд друкованих видань збільшується приблизно на 20 000 томів на рік.

Один только состав печатных изданий фонда увеличивается примерно на 20 000 приобретенных по всему миру томов в год.

WikiMatrix

Ін’єкція ботокса у внутрішній сфінктер: місцева дезінфекція та ін’єкція 10-20 одиниць Ботулінотоксин А (суспензія в 1 мл 0,9% розчину NaCl) безпосередньо у внутрішній анальний сфінктер на кожну зі сторін (загальна кількість: 20-40 одиниць).

Инъекция ботокса во внутренний сфинктер: местная дезинфекция и инъекция 10-20 единиц ботулинотоксина А (суспензия в 1 мл 0,9 % раствора NaCl) непосредственно во внутренний анальный сфинктер на каждую из сторон (общее количество: 20-40 единиц).

WikiMatrix

У прощі 2011 року брало участь близько 1100 осіб Товариство нараховує 30 дійсних членів і близько 20 симпатиків «Обнова» є членом Федерації Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — об’єднанням локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Общество насчитывает 30 действительных членов и около 20 сторонников «Обнова» является членом Федерации Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» — объединением локальных Студенческих и Академических Обществ «Обнова» для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)

WikiMatrix

Британська бібліотека (150 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Конгресу США (155 000 000 одиниць зберігання) Російська державна бібліотека (42 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Франції (30 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Німеччини (23 500 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Китаю (22 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Академії наук Росії (20 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (15 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Народова (7 900 000 одиниць зберігання) Австрійська національна бібліотека (7 400 000 одиниць зберігання) Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ.

Британская библиотека (150 000 000 единиц хранения) Библиотека Конгресса США (155 000 000 единиц хранения) Российская государственная библиотека (42 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Франции (30 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Германии (23 500 000 единиц хранения) Национальная библиотека Китая (22 000 000 единиц хранения) Библиотека Российской академии наук (20 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Украины имени.

WikiMatrix

Оскільки лита башта продемонструвала погану стійкість навіть до вогню німецьких 20-мм гармат, а потовщення її броні було неможливо з цілого ряду конструктивних і виробничих причин, Т-70 оснастили зварною шестигранною баштою.

Поскольку литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-мм пушек, а утолщение её брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин, Т-70 оснастили сварной шестигранной башней.

WikiMatrix

20 Батьківську турботу замінила Божа любов

20 Оставлена родителями, но любима Богом

jw2019

У черевному і спинному спинному корінні людини число нервових волокон зменшується приблизно на 20 відсотка від 30-літнього до 90-літнього віку.

В брюшном и спинном нервном корешке человека количество нервных волокон уменьшается приблизительно на 20 процентов от 30-летнего до 90-летнего возраста.

WikiMatrix

20 Навіть переслідування та ув’язнення не можуть затулити уста відданим Свідкам Єгови.

20 Даже преследование или заключение в тюрьму не может закрыть уста преданных Свидетелей Иеговы.

jw2019

Тепер дещо іще, на початку 20— го сторіччя, що ускладнило все ще більше.

Есть ещё кое- что в начале 20- го века, что усложняло вещи ещё сильнее.

QED

Дві стели історичного змісту (одна датована 1-м роком правління Сеті I), знайдені в містечку Бейт-Шеан за 20 км південніше Геннісаретського озера теж свідчать про те, що єгиптяни побували на східному березі Йордану.

Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в 20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

WikiMatrix

б) Чого ми вчимося зі сказаного в Дії 4:18—20 і Дії 5:29?

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—20 и Деяниях 5:29?

jw2019

До приходу іспанців, у долині Калі жило близько 30 000 індіанців, потім їх стало менше 2 000, які в свою чергу належали 19 або 20 іспанцям.

К приходу испанцев в долине Кали жило ок. 30000 индейцев, потом их стало меньше 2000, которые в свою очередь принадлежали 19 или 20 испанцам.

WikiMatrix

Народилася в 1965 у Стамбулі, в районі Бешикташ, 20 серпня 1980 вийшла заміж за Абдуллу Гюля, майбутнього президента Турецької республіки.

Родилась в Стамбуле, в районе Бешикташ, 20 августа 1980 года в возрасте 15 лет вышла замуж за своего двоюродного брата Абдуллу Гюля, будущего президента Турции.

WikiMatrix

Роберт Коамс, доцент Торонтського університету, підсумував їхнє мислення: «Рак легенів буде через 20 років.

Роберт Коэмс, доцент Торонтского университета, обобщает их взгляды: «Рак легких — через 20 лет.

jw2019

Від Ніцци електричка йде близько 20 хвилин.

Электропоезд от Ниццы идёт около 20 минут.

WikiMatrix

Тягове зусилля в залежності від характеру роботи та індивідуальних особливостей становить 18-20 % від їх ваги.

Тяговое усилие в зависимости от характера работы и индивидуальных особенностей составляет 18—20 % от их веса.

WikiMatrix

Через шість днів, 20 лютого 2007 року, у пари народилася дочка.

Через шесть дней, 20 февраля 2007, у пары родилась дочь.

WikiMatrix

Це, як пояснював цар Соломон, сприяє щастю: «Хто покладається на Господа, той щасливий» (Приповістей 16:20, Хом.).

Именно это приводит к счастью, как было сказано царем Соломоном: «Кто надеется на Господа, тот блажен [счастлив, НМ]» (Притчи 16:20).

jw2019

В ніч на 20 жовтня сильний кінний загін турків зробив наскок на редут фортеці, сподіваючись застати гарнізон зненацька, але отримавши відсіч відступив.

В ночь на 20 октября сильный конный отряд турок сделал набег на редут крепости, надеясь застать гарнизон врасплох, но получив отпор отступил.

WikiMatrix

Цивільний кодекс – це супермаркет правових можливостей

Проєкт концепції нового ЦКУ містить пропозиції про евтаназію, домашніх тварин у заповіті та узаконення парі

У Концепції нового Цивільного кодексу України був щасливий старт з точки зору піару. Російські та фінансовані Росією українські медіа активно розповсюджували фейкову інформацію про те, що нова влада на чолі з першим віцеспікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком підготувала проєкт закону, який передбачає ранжування людей за зразком китайської цифрової диктатури. Навіть побіжний мій пошук не підтвердив цієї інформації: в Україні не існує проєкту закону Цивільного кодексу України. Спростування недостовірної інформації першим заступником голови парламенту України не зупинило недобросовісних спікерів, які продовжували лякати народ маячнею про ранжування.

Бажаючи розібратися в тому, що ж насправді закладено в Концепції оновлення Цивільного кодексу України, ми зв’язалися з Русланом Стефанчуком, під головуванням якого створено парламентську Робочу групу з підготовки Концепції оновлення Цивільного кодексу України, та попросили надіслати проєкт самої Концепції. Варто зазначити, що цей документ був опублікований на Фейсбук-сторінці першого віцеспікера парламенту України, щоб усі фахівці з питань цивільно-правового законодавства долучалися до широкого обговорення проєкту Концепції.

Розповісти свої пропозиції щодо модернізації Цивільного кодексу України журналістам агентства Укрінформ погодилися члени парламентської Робочої групи, автори проєкту Концепції.

Проєкт Концепції – це документ на 128 сторінок; вісім книг, які містять пропозиції про наш уклад: взаємодію в житті, в бізнесі, в родині, з сусідами, про абсолютні права (речові та немайнові) й зобов’язання. Документ має чітку структуру з напрямами модернізації та пронумерованими пропозиціями. До проєкту увійшли лише ті напрями модернізації, які були предметом обговорення на засіданнях Робочої групи.

Для неофітів цивільного права це цікавий документ, який містить посилання на європейські правові акти, що чергуються із латинськими висловами та термінами цифрової реальності. При цьому розробники запевняють, що все пропоноване – це не “догма, а предмет для обговорення”. Тут змінюються правові конструкції, уточнюються норми, переосмислюються підходи, удосконалюється, на думку розробників, цивільно-правовий режим окремих об’єктів цивільних прав. Автори кажуть, що так виглядає європеїзація цивільного законодавства.

У призначений день журналісти “Укрінформу” зустрілися з робочою групою на платформі ZOOM.

Ми друкуємо розмову із членами робочої групи у формі наших запитань та відповідей, які вони надавали.

— Цивільний кодекс – для пересічного громадянина чи юристів?

Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Верховної Ради України:

— Мабуть, немає жодного іншого законодавчого акту, який би зустрічав людину біля колиски, супроводжував усе життя і навіть після смерті. Це конституція громадянського суспільства. Той єдиний акт, який нормалізує наші внутрішні невидимі повсякденні відносини. Це акт соціального життя громадянина. Він регулює найширший спектр відносин, власність, договірне право, права людини та порядок їх реалізації й захисту. Цивільний кодекс – це життя, перекладене на мову законодавства. Він регулює найширший спектр відносин, власність, договірне право, особисті немайнові права людини та порядок їх реалізації й захисту.

Анатолій Довгерт, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, автор чинного Цивільного кодексу України:

Фото: Київський регіональний центр Національної академіі правових наук України

— Пересічний громадянин, як правило, не читає Цивільний кодекс (як і будь-який інший кодекс), але він щоденно через сім’ю, державні й громадські інституції, через спілкування з колегами тощо стикається з правопорядком, який цим кодексом встановлюється. А готують цивільно-правові кодифікації імператори, царі, знать, правлячі еліти держав. Згадаємо подібні кодекси різних епох: Юстиніана, Наполеона, Марії Терезії тощо. Таким чином, готують кодекс очільники влади, читають кодекси юристи, а живе за ним весь народ.

ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ЕВТАНАЗІЇ ТА АСИСТОВАНЕ ВБИВСТВО

— Концепцією пропонується переглянути питання щодо можливості легалізації пасивної евтаназії та асистованого самогубства. Але ж Україна – патріархальна консервативна країна. У нас турбота про хворих та старше покоління глибоко в ментальності. Вам не здається, що сама постановка таких питань слугуватиме розділенню суспільства й аж ніяк не консолідації?

Руслан Стефанчук:

— Найгірше питання, яке існує, – незапитане. Коли ми закладали цю пропозицію в Концепцію (саме в Концепцію, а не законопроєкт), навіть не очікували, що вона викличе резонанс. Такі інститути давно існують у багатьох країнах Європи. Це питання ставало розглядом в ЄСПЛ як право на гідну смерть. Якщо в українських і європейських суспільствах у багатьох людей є запит на розв’язання такого питання, ми не могли його оминути. Тому заклали його, як потенційне, на розгляд та відкрито запропонували його обговорити спеціалістам, зокрема – медикам, психологам, психіатрам та іншим. Це питання й надалі обговорюватиметься максимально відкрито. А наше завдання – у випадку запровадження цього інституту – максимально убезпечити від зловживань.

Наталія Кузнєцова, доктор юридичних наук, професор, віцепрезидент Національної академії правових наук України, розробник чинного Цивільного кодексу України:

Фото: КНУ Шевченка

— Не слід розглядати концепцію, як проєкт нормативного акту. Ми, як члени робочої групи, не в усіх питаннях досягли єдності. Тому винесли на обговорення загалу – перед тим, як розглядати їх як проєктне рішення. І це болюче питання. Ми не мали наміру монополізувати роботу над Цивільним кодексом – навпаки, ми розраховуємо на активну участь у цьому процесі цивілістичної спільноти.

Анатолій Довгерт:

— Якщо у людства виникає запит щодо певних аспектів фізичного буття, то ми мусимо говорити про це в українському суспільстві. Як можна обійти увагою, наприклад, той факт, що у Швейцарії, де дозволена евтаназія іноземцям, створюється величезна черга із охочих на евтаназію іноземців. До того ж, слід сказати, що далеко не всі люди в Україні – віруючі. І не треба так жорстко пов’язувати світське законодавство країни з нашою «патріархальністю».

Роман Майданик, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України:

— Зі змістовної точки зору право на пасивну евтаназію тісно пов’язане із правом на людську гідність. Останнє є одним з основоположних прав людини та, по суті, базисом для нормального стабільного існування суспільства на демократичних засадах. У тих випадках, коли йдеться про невиліковні хвороби, які створюють для людини стан, коли хвороба суттєво порушує її гідність, значна кількість європейських країн ідуть шляхом легалізації пасивної евтаназії.

Ми просто вчергове звертаємо увагу на це. Юридична заборона – це швидше блокування, але не вирішення проблеми: чи не порушується цим право на людську гідність? У юридичній площині на рівні правового регулювання ми повинні зрозуміти: настав чи не настав час саме в такий спосіб вирішувати це питання.

У суспільстві завжди будуть різні погляди щодо допустимості евтаназії з релігійної і філософської точки зору, але поки на правовому рівні ми не будемо через публічне обговорення зближувати погляди з цього питання – проблема існуватиме на рівні заборони. Бо кожен “закрився” у відмінностях релігійних чи етичних поглядів. Ми просто запрошуємо до обговорення на рівні права. Це найбільш системний підхід, щоб подивитися, чи є можливість зблизити погляди, які ґрунтуються на відмінностях в етиці чи моралі.

ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ

— Запровадження нового Цивільного кодексу передбачає ліквідацію Господарського кодексу. Але є застереження, що такий крок дуже боляче вдарить по бізнесу, а відтак і по економіці держави. Прогнозують, що цей крок призведе якщо не до ліквідації, то точно до реорганізації сотень тисяч підприємств. Як ви бачите рух у цьому напрямку?

Олексій Кот, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України:

Фото: Юридична газета

— Лякалки про колапс, який станеться у разі скасування Господарського кодексу, розраховані передусім на людей, які глибоко не аналізували це питання. Наші колеги, які представляють науку господарського права, свідомо або несвідомо створюють міф, що після ліквідації Господарського кодексу настане хаос. Це нісенітниця. З повною відповідальністю можемо заявити, що ніякого колапсу, хаосу або ж кінця світу не станеться.

Для того, щоб краще зрозуміти ситуацію, варто повернутися на 25 років назад і згадати історію підготовки чинного сьогодні Цивільного кодексу. Коли у далекому 1996 році з’явився перший проєкт Цивільного кодексу України, він мав стати єдиним актом у царині приватного права, що буде врегульовувати відповідні суспільні відносини. Нашим колегам-господарникам теж хотілося отримати свій кодекс. І вони його зробили – повисмикували для цього положення Цивільного кодексу, включили норми, які вже на час прийняття Господарського кодексу навіть втратили чинність (мова, зокрема, про застарілі редакції антимонопольних законів), положення старих радянських законів, замість загальних принципів та засад, які б регулювали т.зв. “господарські” відносини за відсутності у ГК конкретної норми, включили лозунги на кшталт “забезпечення економічної багатоманітності”, “обмеження державного регулювання економічних процесів” та записали, що на основі усього цього в Україні має сформуватися “правовий господарський порядок”. І все це назвали Господарським кодексом.

По суті, це був нормативний акт на апараті штучного дихання, який, як інородне тіло, без будь-яких знеболювальних, насилу вживили у правовий простір України. І з 2004 року українські підприємці та іноземні інвестори були змушені його застосовувати.

Ну а щодо міфів і т.зв. “прогнозів”, наприклад, про “бюрократичне пекло” (як я розумію, через те, що начебто доведеться перереєстровувати підприємства) – знову змушений їх спростовувати. Це не відповідає дійсності. Реорганізація відбуватися не буде, мова йде про приведення у відповідність до вимог цивільного законодавства. Це будуть ті ж самі юридичні особи, з тим самим ідентифікаційним номером (кодом ЄДРПОУ), але зі структурою, яка буде чітко зрозуміла всім підприємцям, всім бізнесменам, у тому числі іноземним інвесторам.

Якщо подивитися на організаційно-правові форми юридичних осіб, які сьогодні дозволяє створювати Господарський кодекс, можна сміливо стверджувати, що такого різноманіття більше нема де побачити. Дозволю собі перерахувати лише різновиди підприємств, передбачених у ст. 63 ГК: приватне підприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності, спільне комунальне підприємство, підприємство з іноземними інвестиціями. Ба більше – відповідно до ГК в Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом. І тут, як чорт з табакерки, з’являються іноземні підприємства, фермерські господарства, підприємства об’єднань громадян, підприємства релігійних організацій…

Ось де справжній хаос!

І як всі ці “суб’єкти господарювання” врегульовані у Господарському кодексі? Майже ніяк. У кращому випадку є лише по одній статті, у якій робиться спроба надати визначення такому підприємству та містяться абстрактні відсилочні норми й інші закони, які у своїй більшості так і не було підготовлено та ухвалено.

Але головна проблема полягає у тому, що, укладаючи договір з таким дивним суб’єктом права, ти маєш зрозуміти – що це за утворення, чи може, наприклад, директор одноосібно приймати рішення про укладення контракту, чи має він отримувати якісь корпоративні погодження для цього, яку відповідальність несуть власники цього підприємства, чи належним чином цей директор був призначений – а все тому, що організаційна структура такого підприємства геть незрозуміла. І далі вже залишається питанням факту, чи буде оспорена законність укладеного контракту в суді, чи ні. Суд, у свою чергу, має в цій ситуації керуватися зазначеною відсилочною статтею Господарського кодексу та положеннями статуту підприємства. Ну, а в статуті за таких умов може бути намальована будь-яка корпоративна структура підприємства, будь-яка процедура внутрішніх погоджень та прийняття рішень. За свій вік бізнес-юриста я начитався різноманітних перлів й у договорах, і в статутах, тому для мене цілком очевидно: регулювання організаційно-правової структури суб’єктів господарювання має бути абсолютно чітким, бо це відноситься до правової політики держави.

Сьогодні за вікном 2021 рік, і всі бачать необхідність уніфікації законодавства, передусім бізнес-законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. У бізнесі – як на дорозі: ми повинні бути зрозумілими, у тому числі для наших іноземних партнерів. Якщо Україна хоче залучати іноземні інвестиції, ми повинні пропонувати іноземному інвестору більш-менш відомі для нього моделі, а не якісь ерзаци з радянського минулого, що називаються правом господарського відання чи правом оперативного управління, коли іноземець просто не розуміє, чи він укладає контракт з власником майна, чи ні. Якщо український партнер не виконує зобов’язання, чи зможе він звернути стягнення на майно такого підприємства? Яким чином держава, яка юридично є власником майна державного підприємства і передала це майно по суті управління, буде відповідати по зобов’язаннях цього підприємства?

Ми пропонуємо йти шляхом спрощення та уніфікації регулювання – передусім за рахунок використання відомих в усьому світі правових конструкцій (конструкцій, які відомі й українському праву з 2004 року, з моменту прийняття Цивільного кодексу) і одночасного усунення застарілих імперативних конструкцій, якими перенасичений Господарський кодекс.

Давайте згадаємо, що таке підприємництво? Це діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку. Так от, якраз ідея підприємництва і полягає в тому, що мають бути зрозумілі правила гри. Цивільний кодекс ці правила пропонує, більш того, він гарантує їх стабільність та непорушність, зокрема неприпустимість позбавлення права власності, свободу підприємницької діяльності, судовий захист права та інтересу, справедливість, законність, розумність. І, як свідчить судова практика – це не лозунги, на відміну від господарського правопорядку. Ці загальні засади, загальновизнані принципи приватного права, як червона нитка, проходять через усі без винятку норми Цивільного кодексу України і напряму застосовуються для захисту прав підприємців у судах та арбітражних інституціях.

Є ще один міф, який потрібно спростувати. Мовляв, у багатьох країнах є такі ж самі господарські кодекси. Та ніде такого немає! Нещодавно з’явився у Казахстані (там його назвали Підприємницьким кодексом), тепер ніхто не знає, що з цим робити. З цього приводу ми разом з нашими іноземними колегами провели масштабне наукове дослідження та у 2018 році видали монографію “Правове регулювання підприємницької діяльності у пострадянський період”, у якій ретельно розібрали всі ці питання.

У багатьох країнах паралельно з цивільним законодавством існує ще спеціальне торгове або комерційне регулювання, і це є абсолютно нормальним, в окремих навіть є комерційні або торгові кодекси. Але це, скоріше, данина правовим традиціям. Історично це були торгові правила, звичаї ділового обороту, які десятиліттями застосовувалися у тій чи іншій сфері підприємництва. І тому, наприклад, якщо говорити про торговий кодекс у Німеччині, чи у Франції, то слід обов’язково уточнювати, що за своєю сутністю, за своєю природою ці кодекси в жодному разі не можуть розглядатися в якості “європейського аналогу ГК України”. Вони забезпечують уніфікацію правил торгового обороту, але не санкціонують втручання держави у підприємницьку діяльність. І всі спроби представників табору господарників провести паралель між існуючими торговими чи комерційними кодексами і Господарським кодексом України – не більше ніж некоректний переклад або невдала маніпуляція термінологією.

Анатолій Довгерт:

— Особливо слід наголосити на тому, що цивілісти виступають проти Господарського кодексу, а не проти господарських кафедр, судів, нехай вони будуть. Уявіть собі таку ситуацію: от футбольне поле. На ньому можна грати у європейський футбол, а можна – у регбі, так? Якщо на футбольному полі почнуть одночасно грати і в футбол, й у регбі, ніхто не зможе довести свій матч до кінця. За аналогією, на одному і тому ж правовому полі зараз одні гравці грають за правилами Господарського кодексу (регбі), а інші – за правилами ЦК України (футбол). І ви ж розумієте, що гри не вийде, гравці заважатимуть одне одному.

Із цієї ситуації зараз країна виходить тільки завдяки тому, що суди фактично не застосовують Господарський кодекс, потреба у якому відкинута самим життям. Ви можете запитати: а для чого ж тоді він приймався? У перші роки української незалежності розробники нині чинного ЦК України розуміли, що для того, аби «злетіти» у принципово інше суспільство з ринковою економікою, потрібен «літак», ім’я якого – «приватне право». До цього літака одразу почали чіплятися десятки тисяч червоних директорів радянських заводів і фабрик (а також чиновники), які хотіли мати їх у своїй кишені.

Здійсненню цих бажань заважало б кодифіковане у Цивільний кодекс приватне право. І вони задовольнили свій «апетит» через консервацію радянського права за допомогою Господарського кодексу. Але зараз колишні директори вже не чинитимуть супротив ліквідації Господарського кодексу, тому що згадані заводи та фабрики вони вже приватизували, попродавали чи «порізали». В країні залишилося менше трьох тисяч державних підприємств (а у 1990-х їх було сотні тисяч). Тому сьогодні колишні червоні директори не стоять на заваді скасування Господарського кодексу («мавр зробив свою справу, мавр може йти»). Противниками скасування, хоч як це дивно, зараз є науковці деяких «господарських» кафедр Одеси, Харкова, Києва. Дехто з них думає, що у разі скасування Господарського кодексу – їхні кафедри розформують.

Роман Майданик:

— Ми кажемо про однакові правила гри. Ось, на конкретному прикладі, ви вже чули ці слова: «право господарського відання», «право оперативного управління», тобто, майно, яке держава передає підприємству, закріплюється за ним не на праві власності чи інших речових правах, які передбачені Цивільним кодексом, а на якомусь невідомому країнам Західної Європи т.зв. обмеженому речовому праву. По суті, це право свого часу було створене в радянському праві ще в 60-х роках минулого століття.

У чому його специфіка, чому це не є речовим правом? Тому що, по суті, держава здійснює адміністративний вплив щодо юридичної долі майна, яке закріплено за самостійною юридичною особою, тобто, за державним підприємством. З точки зору приватного права, це абсурдна ситуація з підміною понять, коли формально юридичну конструкцію назвали речовим правом, яка за змістом такою не є. Це недопустимо, коли йдеться про речове право, той, хто є носієм цього права, самостійно його здійснює.

А як насправді, за Господарським кодексом? Держава, на підставі свого рішення, тобто, адміністративного акту, встановлює це речове право, а також може за власним розсудом припинити з будь-яких підстав. Тобто, це приклад того, що цей правовий інститут, на якому ґрунтується Господарський кодекс, просто ламає усталені підходи щодо юридичної рівності учасників цивільних відносин, недоторканності власності, інших речових прав. Подібна ситуація має місце, коли ми говоримо про окремі організаційно-правові форми, що передбачені Господарським кодексом, але не передбачені Цивільним кодексом. Це врешті-решт призвело сьогодні до правового хаосу, в контексті тлумачення та застосування правових положень про організаційно-правові форми цих юридичних осіб.

Тобто, це ілюстрація, чому від цих правових категорій, які закріплені в Господарському кодексі, необхідно відмовитися. І, нарешті, по суті, ніхто не заперечує: на сьогодні більш ніж на 90% норми Господарського кодексу є відсилочними. Вони безпосередньо не регулюють суспільні відносини, а регулятором є норми спеціальних законів про господарські товариства тощо. Тобто, оці всі складові свідчать про те, що об’єктивно Господарський кодекс своєї позитивної функції, як правового регулятора, не виконує на сьогодні, та негативно впливає на економічні відносини.

Наталія Кузнецова:

— У зв’язку із пропозицією щодо ліквідації Господарського кодексу повсякчас лунають заяви про те, що нас очікує правовий хаос у сфері функціонування економічних відносин. Це відверто спекулятивні заяви. Сьогодні існують два рівні регулювання цих відносин законодавчими актами: кодексами (Господарським та Цивільним) і спеціальними законами.

Регулювання нормами спеціальних законів є більш динамічним, оскільки в них простіше вносити зміни, ніж у кодекс, який є системоутворюючим актом. Як правило, до кодексу включаються норми, які за своїм характером є більш загальними, а відтак – і більш стабільними.

У нас в Україні одночасно два кодекси регулюють економічні відносини; це провокує законодавчі колізії й створює ускладнення для судової практики й у цілому для бізнес-середовища.

Однак життя виявилося мудріше за нашого законодавця. Через прийняття спеціальних законів, які доволі детально регулюють конкретні практичні ситуації, «зона впливу» ГК України постійно звужується. Підґрунтя для такого становища створив сам Господарський кодекс, який складається переважно з бланкетних та відсилочних норм. Такий собі «кодекс-диспетчер»!

Сьогодні й підприємці, й правозастосовні органи посилаються, перш за все, на норми спеціальних законів – «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про страхування» тощо. Таким чином, скасування Господарського кодексу аж ніяк не призведе до ліквідації спеціальних законів.

Навпаки – спеціальне регулювання має перспективу подальшого розвитку і розширення.

Якщо виникає ситуація, коли є прогалина в правовому регулюванні, тоді має діяти Цивільний кодекс. Тому зараз наша робота по оновленню ЦК і спрямована на те, щоб сформувати загальні положення, які поширюються і на фізичних, і на юридичних осіб, таким чином, щоб вони були актуальними не на рік і не на два, а на десятиліття.

Як бачите, не треба боятися тих «страшилок», якими нас лякають опоненти скасування ГК України. І коли заявляють, що бізнес – середовище стривожене, воно занепокоєне, то це мабуть тому, що підприємці, зрештою, очікують завершення цього законодавчого непорозуміння. Позиція розробників полягає в тому, щоб навести лад у цій сфері.

Незалежно від наявності ГК або його скасування, спеціальне законодавство, яке регулює економічні відносини, буде не тільки існувати, а динамічно розвиватися.

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

— Які норми зобов’язального права ви вважаєте проривними, прогресивними і чим воно відрізняється від чинного Цивільного кодексу?

Наталія Кузнєцова:

— Це питання потребує доволі розгалуженої відповіді. Справа в тому, що, вступаючи в зобов’язальні відносини, особливо ті, що засновані на договорі, сторони самі для себе визначають умови своїх взаємин, свої «правила гри», і фіксують їх у договорі. А яка роль у цьому процесі належить закону, зокрема нормам Цивільного кодексу? Для того, щоб договір формував цивілізований правопорядок, необхідні відповідна правова культура, правова свідомість, певні правові традиції. Коли ми писали проєкт чинного ЦК, основне своє завдання ми вбачали в тому, щоб у «дуеті» правових джерел, що регулюють зобов’язальні відносини, пріоритет належав договору. А закон має забезпечувати необхідні гарантії дотримання прав «слабкої» сторони.

Тому для договірного права у питанні визначення тих чи інших умов є характерною тріада: у порядку, передбаченому договором, законом, а за їх відсутності – умовам, що звичайно ставляться.

Немає потреби спеціально обґрунтовувати положення, що розвиток міжнародних стосунків у приватній сфері (міжнародна торгівля, надання послуг, навчання та робота за кордоном, змішані шлюби, спадкування майна, що знаходиться в інших юрисдикціях тощо) об’єктивно обумовлюють необхідність гармонізації національних правових режимів.

Зараз європейський та світовий правовий інтелект спрямований на забезпечення гармонізації правових норм у сфері приватного права, створення таких моделей правового регулювання, які були би зрозумілі та прийнятні для якомога більшої кількості учасників цивільних правовідносин у різних країнах.

Саме з такою метою в останні 20 років найкращі правознавці у сфері приватного права працюють над створенням відповідних рекомендаційних актів. І, безумовно, ми не можемо стояти осторонь цих процесів.

Коли ми починали писати проєкт чинного ЦК, який був прийнятий у 2003 році, підготовка цих актів була ще на початковому етапі. Ми враховували положення Віденської конвенції 1980 р. про міжнародну купівлю-продаж, Принципів міжнародних комерційних договорів, розроблених УНІДРУА, конвенцій про міжнародний лізинг та міжнародний факторинг.

Зараз ми просто не можемо ігнорувати розроблені у Європі зрозумілі, зокрема, бізнес-середовищу, механізми гармонізованого правового регулювання. Ми повинні імплементувати їх у наш Цивільний кодекс.

Саме це і є проривом на рівні нашої правової ідеології та правової політики у приватному праві, перш за все, зобов’язальному.

Далі можна цю тезу деталізувати на рівні окремих інституцій: уточнення положень про наслідки невиконання договірних зобов’язань та відповідальність за заподіяння шкоди; визначення місця приписів щодо загальних положень про договір, в тому числі його недійсності, розширення норм про підстави виникнення зобов’язань, про переддоговірні відносини та переддоговірну відповідальність.

Цей перелік новел, які вже активно працюють в інших класичних правових системах (Франції, Німеччині, Нідерландах), а також країнах Центральної та Східної Європи (Чехії, Словаччині, Польщі та ін.), можна значно продовжити.

Є й наш власний досвід застосування ЦК України з моменту його введення в дію – досвід нашої судової практики. Він також потребує дослідження та оцінки з метою запровадження у відповідні норми кодексу.

На завершення хочу сказати, що Книга п’ята – найбільша за обсягом, тому ступінь її оновлення і за змістом є істотним, і має сприяти більш ефективному регулюванню зобов’язальних відносин.

СІМЕЙНЕ ПРАВО

— Концепція майже не містить норм, як ви будете оновлювати Сімейне право (шоста книга). Ви залишили це на десерт? Що там буде? До чого готуватися? Чи не буде там норм щодо укладання шлюбу з андроїдом? Чи будуть там присутні батьки, як мамо і тато? Чи ви будете наполягати на такій нормі, як зміна статі?

Руслан Стефанчук:

— Ви знаєте, що Сімейний кодекс України був виокремлений з попередньої редакції Цивільного кодексу окремим актом і сьогодні ми маємо паралельне існування Цивільного та Сімейного кодексів. По-перше, ми починаємо таку дискусію – обговорення щодо того, чи залишатися йому окремим актом, чи все ж бути частиною Цивільного кодексу.

По-друге, що стосується інших питань, про які ви зазначили, то я хочу повернутися ще до одного такого твердження, що будь-який кодекс повинен фіксувати стан речей, а не щось фантазувати на майбутнє. Він повинен закріплювати ті відносини, які сьогодні реально існують у державі. І тому мені видається, що питання шлюбу з андроїдами чи подібне – це більше з питань фантастичних таких сюжетів. Наша задача просто провести гармонізацію в плані відповідності Сімейного кодексу Цивільному та основним його положенням. А далі ми будемо визначатися: чи буде він інтегрований, чи залишатиметься окремим.

Анатолій Довгерт:

— «Лякалки» для народу, які ви перелічили у запитанні, не мають відношення до нинішніх намірів удосконалення регулювання приватних відносин у сімейній сфері. Програма-мінімум реформування сімейного права полягає у тому, аби повернути сімейне право в лоно приватного права. А це означає поширення на сімейні відносини, скажімо, принципів, що закріплені у Книзі про особисті немайнові права фізичної особи.

Цим ми спростовуємо такі архаїчні максими, які засіли у головах багатьох, як «б’є – значить любить», «муж та жона – одна сатана», «хто на дітей різок жаліє, той їм петлю готує» тощо. Якщо людина погано поводиться зі своїми рідними, з тими, з ким живе, вона порушує загальні норми приватного права, норми загальної поведінки.

Радянська влада, заперечуючи приватне право, ще у 1918 році виокремила сімейне право із «буржуазного» цивільного в окрему «галузь» та окремий кодекс. Їй це було потрібно з багатьох причин, серед яких: послаблення релігійного впливу і, навпаки, – посилення власного впливу на сім’ю – важливий «осередок суспільства», як любили говорити «ленінці». Отже, наше завдання-мінімум – довести, що сімейне право – це найважливіша частина приватного права, в якій діють загальні принципи та норми речового і зобов’язального права, принципи особистих немайнових прав людини: право на життя, недоторканість, свободи тощо.

Якщо ми не повернемо сімейне право у лоно приватного права та Цивільного кодексу відповідно до європейської традиції, у нас і надалі буде зберігатися «азійський», «мусульманський» чи «ленінський» погляд на шлюбно-сімейні відносини, а наша правова система ніколи не наблизиться до європейської. Що стосується розділів нині чинного Сімейного кодексу, всі вони будуть покращені загальним чином у процесі рекодифікації, але вже у межах Цивільного кодексу.

Про спадкове право. Я думала, що через прості приклади якось легше достукатися до споживача. Мені дуже сподобалася новина про заповіт щодо домашніх тварин. І мені цікаво було почитати про обов’язковість дотримання умов, зазначених заповітом ще при вступі у спадок, якщо я правильно зрозуміла. Але чим ще норми спадкового права відрізняються від аналогічних норм чинного Цивільного кодексу? Що там буде нового, цікавого, сучасного?

Анатолій Довгерт:

— Крім заповіту щодо домашніх тварин, у Концепції оновлення привертають увагу дві важливі новели, які покращать ситуацію у даній сфері: перша новела являє собою групу норм, що стосуються управління спадщиною до моменту її прийняття спадкоємцями. У сучасному суспільстві у спадок залишаються не лише телевізор чи ліжко, подушка, матрац, один верблюд або кінь, дві корови, як при соціалізмі.

Сьогодні спадкуватися може значно більше майна. І виникає питання про управління різним майном: це і права інтелектуальної власності, банківські рахунки в Україні та за кордоном, корпоративні права. Часто між спадкоємцями виникають спори та це відтерміновує прийняття спадщини. Тому нам треба покращити положення і взяти досвід західних країн щодо управління таким майном до того моменту, як приймуть спадщину. Це перший каскад норм, який дуже важливий, особливо для тих, у кого щось є, крім подушки та ліжка.

Друга важлива новела пов’язана з тим, що сьогодні ми виробляємо більше продуктів інтелектуальної діяльності, ніж матеріальних речей. І тому творці результатів інтелектуальної діяльності благають розібратися у питанні спадкування прав інтелектуальної власності: це і права на літературні, художні та ін. твори, об’єкти промислової власності. Такі основні новели, як ми хочемо покращити ситуацію у сфері спадкових відносин.

— Мені було непросто у розділі «Обмежені речові права» зрозуміти такі слова, як: сервітут, узуфрукт, емфітевзис

Як пересічній людині пояснити ці терміни? Ви пропонуєте включити в законодавство таку договірну конструкцію, як договір азартної гри (парі). Чи це означатиме, що плата за програне парі стане справою честі чи судового позову?

Роман Майданик:

— Ніяких кардинальних нововведень ми не плануємо зробити в питаннях, пов’язаних із застосуванням названих вами трьох видів речових справ. Сервітут, узуфрукт, емфітевзис пішли із стародавнього римського права. А по-суті, йдеться про самостійні види речових прав, які стосуються права користування нерухомим майном. Розробники Цивільного кодексу України ще з 2003 року зробили дуже правильну річ: вони відтворили ці три класичні види речових прав щодо користування нерухомим майном. Важливо зрозуміти, для чого це потрібно.

Традиційно особа може користуватися річчю або на підставі договору оренди, на підставі іншого договору, коли особа, яка передає майно в користування, залишається власником, або на підставі більш сильного правового способу. Це те, що називається обмеженим речовим правом. Чому сучасна і попередні цивілізації використовували та використовують обмежені речові права? Тому що, на відміну від договірних, зобов’язальних відносин, обмежені речові права дають можливість користувачу майна більш самостійно здійснювати право користування. Тобто не залежати від волі орендодавця чи іншого власника, захищати своє право шляхом витребовування (віндикація тощо) майна від власника й інших осіб, а не лише розраховувати на компенсацію завданої шкоди. Тому традиційно виділяють ці обмежені речові права, якими ми вже користуємося близько 20 років – емфітевзис, суперфіцій і сервітут.

Тобто, наприклад, коли ми говоримо про сервітут, то особа, яка є власником земельної ділянки, але позбавлена можливості самостійно пройти до дороги, бо йому перешкоджає сусідня земельна ділянка, має право проходу через цю ділянку. Це називається сервітут і це право проходу не залежить від волі власника земельної ділянки, через яку необхідно пройти.

Загалом такий самий характер права передбачає Цивільний кодекс, коли ми говоримо про емфітевзис і суперфіцій. Емфітевзис – це право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Традиційно на сьогодні більшість користувачів земель сільськогосподарського призначення, наприклад, фермери, інші виробники такої продукції, користуються договорами оренди земель сільськогосподарського призначення. Тобто, фермер має право користуватися такою ділянкою, поки існує договір оренди. Як тільки договір оренди припиняється, він втрачає право користування такою ділянкою.

Економічно схожий ефект ми маємо і в емфітевзисі. Коли користувач також набуває право користування земельною ділянкою, але, на відміну від договору оренди, він отримує самостійне право користування, яке може бути припинене лише в прямо визначених законом випадках, і тут має місце скорочений, у порівнянні з орендою, перелік підстав припинення. При цьому цей перелік є «закритим», тобто інших підстав припинення такого користування не допускається.

Коли ми говоримо про суперфіцій, то йдеться про право забудови. Наприклад, право будівництва на земельній ділянці. Особа, яка набула право користування земельною ділянкою для забудови, але не є власником земельної ділянки, має право побудувати будинок, іншу будівлю. Це право на забудову є самостійним правом, здійснення якого не залежить від волі власника землі.

Тобто всі ці три обмежені речові права об’єднує те, що це дає можливість на більш «сильному» праві, ніж оренда, користуватися чужою земельною ділянкою. Я хотів би звернути вашу увагу, що на сьогодні реальне життя сприйняло ці речові права і за допомогою судової практики сформувало усталені підходи щодо тлумачення цих правових норм. Ми в цій частині йдемо в напрямку з західноєвропейським правом, і ці правові конструкції однозначно виконували та виконують свою корисну функцію. Тому ми не плануємо змінювати принципово ці конструкції. Але ми плануємо певні новели в переліку обмежених речових прав.

Сьогодні країни Західної Європи йдуть шляхом розширення переліку речових прав на чуже майно. Тут йдеться про низку невідомих праву України обмежених речових прав, які на сьогодні здатні підсилити, допомогти усталеному розвитку майнових відносин. Тому ми в Концепції пропонуємо до обговорення питання щодо розширення переліку таких прав, йдеться, зокрема, про узуфрукт, речове право очікування, речове право переважної купівлі нерухомої речі тощо.

Всі ці новели, які ми пропонуємо для обговорення, сьогодні сприйняті значною більшістю європейських країн і передбачені їхніми цивільними кодексами. При цьому, ми бачимо перспективу певного «посилення» вітчизняного цивільного права з точки зору гнучкості права. Тобто, той же фермер чи інший пересічний громадянин матимуть можливість вибирати: які саме речові права йому більш вигідно використовувати для того, щоб досягнути своїх економічних цілей. У цій частині, на нашу думку, ми йдемо шляхом наближення та гармонізації вітчизняного права до визнаних у праві ЄС цінностей і принципів, зокрема – у сфері речового права.

Тепер що стосується парі. Це сфера договірних зобов’язальних відносин, але йдеться про специфічні зобов’язання. Традиційно, починаючи з Цивільного кодексу Франції ХІХ століття, більшість актів цивільної кодифікації країн Західної Європи містили та містять норми, які стосуються так званих алеаторних правочинів. Алеаторним правочином є, зокрема, договори про азартну гру та парі. Особливість таких правочинів полягає в тому, що коли особа передає певне майно іншій особі, то неможливо наперед остаточно визначити розмір плати, ціну за таке майно.

Чому так відбувається? Тому що розмір плати за майно, його ціна, ставляться в залежність від настання певної випадкової обставини, наприклад, виграє чи програє гравець в азартній грі. Іншим прикладом алеаторного правочину є договір довічного утримання, за яким особа, яка набуває майно, наприклад, квартиру у власність, зобов’язується надавати послуги з довічного утримання в обмін на цю квартиру. У цьому випадку незрозуміло, протягом якого часу і яка, врешті-решт, загальна сума послуг буде надана довічним утримувачем в обмін на набуття у власність такого майна. Чому? Тому, що послуги з довічного утримання зазвичай припиняються зі смертю отримувача таких послуг, а наперед неможливо визначити, коли настане факт смерті особи, яка передала цю квартиру в довічне утримання. Тобто, гіпотетично довічний утримувач може надавати такі послуги і три дні, й 33 роки, – все залежить від тривалості життя особи, яку довічно утримують. У плані ринкової ціни придбаної нерухомості довічний утримувач швидше за все «виграє» у першому випадку, а в останньому – «програє».

Тобто і перший, і другий приклад – це приклади алеаторних правочинів, коли у відповідь на первинне надання незрозуміло, яка ж ціна буде зустрічного надання. Наша ідея полягає в тому, щоб розглянути питання передбачення у Цивільному кодексі правових норм про поняття алеаторного правочину і які є види алеаторних правочинів.

Конкретно щодо договору про азартну гру та парі. Оскільки в нашому Цивільному кодексі та взагалі в цивільному законодавстві України практично немає якихось зрозумілих, чітких положень про зобов’язання, яке виникло з договору азартної гри, то це створює певну правову невизначеність. Тому актуальними залишаються питання про захист у судовому порядку вимог особи, яка виграла чи навпаки – програла в казино тощо, чи має право організатор азартної гри в судовому порядку стягувати борг, який не бажає чи не має можливості сплатити гравець. Відповідь на всі ці питання залежить від того, чи визнає вітчизняне право договір азартної гри та парі як належну правову підставу для виникнення зобов’язань.

Ми повинні чітко визначити – що розуміється під азартною грою та парі, як вони співвідносяться між собою, вони є самостійними поняттями, чи є загальним і цілим, тобто в останньому випадку парі є різновидом азартної гри. Чи виникає з договору азартної гри та парі цивільне зобов’язання, вимоги кредитора, за якими захищаються в судовому порядку, чи в цьому випадку йдеться про т.зв. натуральне зобов’язання, або моральне зобов’язання, яке може виконуватися лише добровільно і не підлягає примусовому виконанню в судовому порядку. Щоб відповісти на ці питання, необхідно передбачити в Цивільному кодексі правові положення про особливості цих зобов’язань, зокрема, що особа може стягнути цей борг лише з підстав та в випадку, передбачених законом.

На сучасному етапі країни Західної Європи дотримуються загального правила: якщо організатор азартної гри отримав ліцензію тощо, то такі вимоги щодо стягнення боргу вважаються такими, що підлягають судовому захисту. Але якщо немає такого ліцензованого організатора гри, а серед пересічних громадян виник такий договір, то цей договір не вважається таким, що породжує цивільне зобов’язання, тобто це зобов’язання буде моральною обіцянкою, моральним зобов’язанням і в судовому порядку не можна стягнути такий борг шляхом звернення з позовом до суду.

По суті ми в останньому випадку вернемося до ситуації, яка сьогодні існує в Україні: в судовому порядку кредитор не може стягнути борг, наприклад, картярський борг, який виник за результатом картярської гри за участі лише пересічних громадян. Цей борг можна погасити лише добровільно, суди відмовлять у задоволенні таких вимог кредитора з підстав їх невідповідності моральним засадам суспільства. Тобто ми в цій частині не хочемо ніяких принципових, скажімо, революційних змін. Але коли ми говоримо про сферу економічних відносин, де є ліцензований організатор гри, по суті, сфера підприємництва, то в цій ситуації ми дивимося, як Західна Європа йде цим шляхом, що передбачає, по суті, легалізацію зобов’язання з гри та парі, зокрема, за участі ліцензованого організатора гри, яке може примусово виконуватися в судовому порядку у випадках, передбачених законом.

СТРОКИ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ

— Скільки часу ви відпускаєте на його обговорення? На яких майданчиках ви це плануєте робити? З якими групами?

Руслан Стефанчук:

— Цей проєкт концепції ми винесемо на обговорення Робочої групи, яка створена у Верховній Раді України. До цієї групи входять і народні депутати, й присутні тут вельмишановні науковці. Ми також будемо до тієї групи залучати науковців з інших університетів. У цих часових рамках ми дуже хотіли б, щоб весь процес рекодифікації вклався у два роки нашої роботи. Але ж ви розумієте, що це буде залежати й від того, яким чином будуть обговорені ті чи інші проблеми, за які ми говоримо зараз. Ми віддаємо перевагу не швидкості, а якості обговорення цих питань. Вже цього тижня парламентська Робоча група розпочне свою роботу.

Обговорення Концепції має абсолютно відкритий характер. Ми запрошуємо долучатися усіх – ЗМІ, громадські організації, професійних юристів, професійні спільноти, науковців, представників усіх правничих шкіл – Львів, Харків, Одеса, Київ. Всі вони є членами цієї Робочої групи. Ми плануємо низку виїзних засідань для обговорення у регіонах. Ми зацікавлені в тому, щоб Цивільний кодекс України був якомога кращим. Хотілося б, щоб інтерес з точкових питань перемикався на аналіз глобальних можливостей для кожного громадянина України.

Як я оцінюю нашу місію щодо рекодифікації Цивільного кодексу? Ми повинні так модернізувати Цивільний кодекс України, щоб зробити із нього супермаркет правових можливостей для кожного громадянина України. Громадянин “приходить” туди та обирає: той чи інший договір, ті чи інші умови тощо. А вже наша задача, як науковців та законодавців, – зробити, щоб “товари”, які лежать на полицях цього супермаркету, були максимально якісними, гарантованими з точки зору закону, могли бути захищеними в суді. Така наша мета – створити сучасний європейський супермаркет правових можливостей.

Лана Самохвалова, Валерія Мацеха. Київ

Пуэрто-Рико стремится модернизировать свой старый гражданский кодекс. Критики говорят, что это ущемляет права женщин и ЛГБТК.

Пуэрто-Рико не обновляло законы, определяющие повседневную жизнь человека с 1930 года. Видя срочную необходимость заменить их таким образом, чтобы они отражали современное общество, губернатор Ванда Васкес подписала новый гражданский кодекс в качестве закона. месяц.

Но критики говорят, что некоторые законы представляют собой «историческую неудачу».

Новый гражданский кодекс, который считается вторым по значимости правовым документом после конституции Пуэрто-Рико, нарушает «права человека женщин и ЛГБТКИ + людей», предоставляя права зародышам, ограничивая возможность людей изменять свои свидетельства о рождении таким образом, чтобы согласуются с их гендерной идентичностью и не в состоянии «прямо запретить дискриминацию», согласно правозащитной группе Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, что в общих чертах переводится как Комитет по справедливости.

В новом Гражданском кодексе нет слова «дискриминация».

Обновленная формулировка, вступающая в силу в ноябре, признает «состояние человека» еще не родившегося ребенка, добавляя, что оно «считается рожденным для всех благоприятных для него эффектов». Однако в нем также говорится, что «права, признанные за nasciturus [нерожденным ребенком], зависят от его рождения живым и никоим образом не подрывают конституционные права беременной женщины принимать решения о ее беременности.

Мигель Гарай, профессор права, который консультировал законодателей по созданию нового гражданского кодекса, сказал на веб-семинаре на прошлой неделе, что они думают «о матери, которая не хочет делать аборт», при этом сохраняя право женщины на аборты.

«Есть средства защиты, которые люди захотят дать еще нерожденному ребенку», — сказал Гарай по-испански, добавив, например, что «в имущественном праве есть люди, которые захотят оставить наследство. «

Пуэрто-Рико — это США.Южная территория, поэтому права на аборт существуют на основании решения Верховного суда по делу Роу против Уэйда, заявил на прошлой неделе в радиоинтервью Педро Хулио Серрано, пресс-секретарь Комитета по справедливости.

«Но предоставление прав нерожденному ребенку означает, что правительство может вмешаться и создать больше препятствий позже», — сказал Серрано по-испански. «Это открывает двери для начала ограничения абортов в Пуэрто-Рико».

Пуэрто-Рико не привыкать к таким усилиям. За последний год консервативные законодатели пытались принять закон, ограничивающий доступ женщин к абортам.Член палаты представителей Мария Милагрос «Тата» Шарбонье, президент комиссии Дома Пуэрто-Рико, ответственной за создание нового гражданского кодекса, поддержала законопроекты, направленные на ограничение абортов. Она также возглавила безуспешную попытку заблокировать однополые браки в Пуэрто-Рико после того, как Верховный суд узаконил их в 2015 году.

Шарбонье и другие консервативные законодатели пользуются поддержкой многих религиозных консерваторов. Лидеры фундаменталистов, такие как евангелический пастор Рене Перейра и другие, раскритиковали Васкеса и законодателей за легализацию нового гражданского кодекса, потому что, по их словам, он включает в себя права на аборты и язык, поддерживающий суррогатное материнство.

«Христиане испытывают большое недовольство тем, что сделал губернатор, а также законодательное собрание», — сказал Перейра в своем радиошоу.

С тех пор, как она подписала новый гражданский кодекс в качестве закона, Васкес удвоила свою веру в то, что он не нарушает чьи-либо права.

Беспокойство о защите трансгендерных людей

Новый гражданский кодекс гласит, что люди не могут изменить пол, который им был присвоен при рождении в их оригинальных свидетельствах о рождении. Это, по мнению Комитета по справедливости, фактически «ставит под угрозу права трансгендерных людей.

Виктория Родригес-Рольдан, юрист и директор некоммерческого проекта правосудия по вопросам трансгендерного несоответствия при Национальной целевой группе ЛГБТК, сообщила NBC News, что «такого рода действия со стороны правительства, законодательного собрания и риторики исходит из религиозного права, причиняет физический вред «трансгендерам, потому что это разжигает« преступления на почве ненависти и позволяет семьям отвергать своих трансгендерных родственников ».

По данным на конец апреля, в Пуэрто-Рико было убито не менее пяти трансгендеров. в Кампанию за права человека.

Загрузите приложение NBC News для последних новостей и политики

С 2018 года трансгендеры в Пуэрто-Рико могут исправлять свои свидетельства о рождении, чтобы отразить свою гендерную идентичность, после победы в 15-летней судебной тяжбе в федеральном суде . С тех пор трансгендерный человек может обратиться в демографический регистр по приказу социального работника или медицинского работника, «который ставит на карту свои учетные данные», гарантируя, что человек живет с полом, который они предпочитают.«Вы подаете это вместе с другими документами, и вы можете получить фиксированное свидетельство о рождении за 20 минут», — сказал Серрано.

Новый гражданский кодекс, кажется, отменяет эти меры защиты, когда он говорит, что «никакие изменения пола, с которым родился человек, не может быть разрешено в исходном свидетельстве о рождении», добавляя, что суд является единственным органом, имеющим право «делать примечание рядом с исходным обозначением пола «если человек желает исправить свое обозначение после рождения».

Баррикады блокируют вход в особняк губернатора, известный как Ла Форталеза, в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, 18 марта 2020 года.Рикардо Ардуенго / AFP — Getty Images

Хосе Хавьер Ламас, президент комиссии по гражданскому праву Ассоциации адвокатов Пуэрто-Рико, заявил на прошлой неделе по местному радио, что процесс аннотирования увековечивает дискриминацию трансгендерных людей, и этот вопрос был поднят организациями равноправия.

«Свидетельство о рождении используется для удовлетворения многих основных потребностей в нашем обществе», — сказал Серрано. «Если каждый раз, когда человек показывает это, он должен объяснять, почему там есть эта аннотация, вы унижаете его достоинство, потому что трансгендерные люди больше не идентифицируют себя как таковые.

Хотя в новом гражданском кодексе используются формулировки, прямо запрещающие смену пола в оригинальных свидетельствах о рождении, в то же время он, похоже, пытается защитить права трансгендеров, заработанные в ходе дела Арройо против Росселло в 2018 году, — заявив, что «здесь ничего не установлено. отвлекает от уже существующего процесса «.

Омар Гонсалес-Паган, старший поверенный в Lambda Legal, некоммерческой организации, которая представляла трех трансгендерных пуэрториканцев в судебном деле 2018 года, заявил в заявлении, что, хотя некоторые части кодекса кажутся» соответствовать решению федерального суда по делу Arroyo v.Росселло, «он все еще не соответствует», прискорбно не отражая того прогресса, которого мы достигли в нашем обществе ».

Родригес-Рольдан, которая также была одним из истцов в деле Арройо против Росселло, сказала, что ей« очень жаль, что они пытаются сделать шаги назад, даже несмотря на то, что у них есть постановление федерального суда, которое требует от них соблюдения конституции, соблюдения закона и разрешения трансгендерным людям, таким как я, получать свидетельства о рождении, которые отражают нашу идентичность ».

« Положительные и отрицательные », и много судебных разбирательств

Ламас сказал, что в новом кодексе есть «положительные и отрицательные стороны, которые повлекут за собой множество судебных разбирательств и поставят под угрозу некоторые из наших приобретенных прав».«

Старый гражданский кодекс гласит, что брак может заключаться только между мужчиной и женщиной, — сказал Гарай. Но новый кодекс определяет брак как союз между« двумя физическими лицами », признающий однополый брак.

Это также сокращает действие некоторых законов, из-за которых обстоятельства развода, завещания и наследования стали травматическим опытом для многих семей в Пуэрто-Рико, сказал Гарай. Среди новых изменений: разводящиеся пары больше не должны оправдывать свои решения перед судьями, и наследники не несут ответственности по долгам или обязательствам умерших.

Связано

Но когда дело доходит до пар, не состоящих в браке, в новом кодексе нет юридических рамок для предоставления прав, сказал Серрано, «в то время, когда меньше пар решают вступить в брак».

Ламы и Гарай согласились, что тема «суррогатных матерей» плохо освещена; хотя он признает существование суррогатного материнства, нет никаких положений, регулирующих его. Кодекс только «рассматривает некоторые сценарии суррогатного материнства», — сказал Ламас, добавив, что «он не принимает во внимание искусственное оплодотворение или другие типы альтернативного воспроизводства.«Гарай предвидел необходимость в« специальных законах », чтобы прояснить некоторые из этих моментов.

Гарай отметил, что это первый раз, когда Пуэрто-Рико имеет право голоса при определении некоторых из своих основных прав, поскольку старый гражданский кодекс был в значительной степени навязан, когда остров был испанской колонией.

Вопросы о сроках

На протяжении многих лет предлагаемые поправки к кодексу время от времени выносились на общественное обсуждение, сказал Гарай. Но в мае, в условиях пандемии коронавируса, Сенат Пуэрто-Рико одобрил последний версии и добавил около 60 поправок в последнюю минуту без проведения публичных слушаний.Критики увидели в этом шаге для законодателей способ избежать сопротивления и выразили обеспокоенность по поводу непредвиденных лазеек.

Президент Сената Томас Ривера Шац на прошлой неделе написал в Твиттере, что кодекс «полностью гарантирует признанные права женщин, гей-сообщества и других слоев населения», вторя некоторым высказываниям губернатора.

Путешественник в маске стоит в очереди на контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту Луиса Муньоса Марина в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, 18 марта 2020 года.Ricardo Arduengo / AFP — Getty Images

У жителей островов и юристов теперь есть 168 дней, чтобы «понять, как 1820 новых статей меняют многие аспекты их жизни», прежде чем он вступит в силу в ноябре. Это включает, среди прочего, «способы, которыми мы вступаем в брак, разводимся, юридически считаем человека инвалидом, и отношения между должниками и кредиторами», — сказал Ламас.

В то же время это происходит «в разгар пандемии, когда люди стремятся реинтегрироваться в общество в условиях новой нормы и в год выборов.»

Вот некоторые из причин, по которым Коллегия адвокатов Пуэрто-Рико призывает правительство отложить введение нового гражданского кодекса на год.

Васкес несколько раз говорила, что, по ее мнению, чуть более пяти месяцев более чем достаточно для

Гарай указал, что до тех пор, пока новый кодекс не вступит в силу, «кодекс, в котором все еще говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной», останется в силе.

«Я думаю, что новый кодекс в целом намного лучше, хотя я не могу сказать, что это замечательно », — добавил он.

Следите за новостями NBC Latino в Facebook, Twitter и Instagram.

Гражданский кодекс Луизианы в Интернете | Закон LSU — Гражданское право онлайн

Этот сайт предоставляет доступ к текущей версии Гражданского кодекса Луизианы в ее оригинальном английском тексте. Более чем за пять лет Центр исследований гражданского права LSU подготовил перевод на французский язык, который теперь полностью размещен на этом сайте. Этот перевод не имеет официального юридического статуса. Ученые и практики должны помнить, что английская версия контролирует, и рекомендуется дважды проверять на веб-сайте Законодательного собрания Луизианы последние изменения в действующем Гражданском кодексе. Как английский, так и французский тексты остаются в силе с поправками и поправками, внесенными законодательными сессиями 2017 года.

Французская часть проекта перевода (перевод на испанский последует) была завершена в июле 2016 года при поддержке гранта Партнерского университетского фонда, поддерживающего трансатлантическое партнерство в области исследований и высшего образования, Фондом FACE, поддерживающим французско-американскую культуру. обмен в области образования и искусства в партнерстве с Université de Nantes.

Ссылка делается на Гражданский кодекс 1825 года, когда в исходный французский язык не было внесено никаких изменений или внесено незначительное изменение.С французской и английской версиями старых кодексов можно ознакомиться в Интернете в Скомпилированном издании Гражданских кодексов Луизианы.

Все комментарии и предложения можно направлять по электронной почте профессору Оливье Морето.

Подробнее о проекте см .:

Двуязычный Кодекс также доступен в печатном виде: см. Публикации.

Этот сайт не имеет доступа к Гражданскому кодексу Луизианы в оригинальной английской версии. Pendant plus de cinq ans, le Centre de droit civil à LSU, a produit une traduction en français maintenant entièrement, доступный на сайте.Cette traduction n’a pas de valeur officielle. Chercheurs et praticiens ne doivent pas oublier que seule la version anglaise fait foi, et sont vivement trustgés для посещения сайта законодательного органа Луизианы для проверки изменений. Les textes anglais et français sont à jour des révisions et al.

Le projet de traduction en français (Une traduction en espagnol suivra) в июле 2016 г., грант на субсидию Университет-партнер Фонда Fondation FACE, в сотрудничестве с культурными услугами посольства Франции во Франции, en partenariat avec l’Université de Nantes.

Des renvois au Code civil de 1825 onté ajoutés lorsque le texte n’a pas ou peu changé depuis le français d’origine. Французские и английские версии кодексов прошлых лет, которые имеют отношение к делу, согласовываются с частями Скомпилированного издания Гражданских кодексов штата Луизиана.

Добавьте комментарий или предложение, вы можете связаться с P r Olivier Moréteau.

Pour plus d’information sur le projet, voir O. Moréteau, Le Code civil de Louisiane en français: traduction et retraduction.

Cliquez sur Publications pour voir Le Code civil de Louisiane, édition bilingue.

Китай намерен ввести свой первый гражданский кодекс, поскольку частные инвестиции замедляются

(Рейтер) — парламент Китая готов принять свой первый гражданский кодекс, широкомасштабный законодательный пакет, который включает усиление защиты прав собственности в странах, находящихся под управлением коммунистической партии. страна, чьи объятия частной собственности долгое время были неудобными.

Китайские официальные лица и делегаты присутствуют на открытии Китайской народной политической консультативной конференции (НПКСК) в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай, 21 мая 2020 года.REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Гражданский кодекс, работа над которым ведется с 2014 года, станет законом в то время, когда Китаю нужен частный сектор, который часто сталкивается с проблемами, чтобы увеличить инвестиции, чтобы помочь возродить пораженную вирусами экономику, и он станет центральным элементом. ежегодной парламентской сессии, которая начинается в пятницу с опозданием более чем на два месяца.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, Гражданский кодекс в значительной степени является объединением существующих законов, а это означает, что его влияние может быть ограниченным. А правоприменительная практика сомнительна, поскольку суды не являются независимыми и в конечном итоге подотчетны партии, хотя правовые реформы последних лет были нацелены на предоставление судьям большей независимости и ограничение влияния местных чиновников на суды.

Гражданский кодекс, который, среди прочего, защищает личную информацию и облегчает развод или подачу иска в связи с сексуальными домогательствами, как ожидается, установит самую четкую границу между правительством и рынками с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Это краеугольный камень усилий президента Си Цзиньпина по реформированию правовой системы страны к 2020 году, несмотря на то, что Китай ужесточил контроль над гражданским обществом и расширил партийный контроль под его руководством.

Законодательство — по крайней мере, на бумаге — сокращает возможности бюрократического вмешательства и злоупотреблений, которые часто преследовали частные фирмы и владельцев собственности в стране, где владельцам бизнеса не разрешалось вступать в Коммунистическую партию до 2001 года, и они по-прежнему относятся к ним с подозрением. некоторые партийные чиновники.

«Это обеспечивает более полную защиту прав человека», — сказал Ван Цзянъюй, профессор права Городского университета Гонконга.

«Более широкий контекст заключается в том, придерживается ли эта страна верховенства закона? Правительство действительно выполняет закон? »

НЕБЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

Внедрение кодекса, включающего существующие законы, в том числе законы, касающиеся собственности, контрактов и правонарушений, отражает давнюю обеспокоенность владельцев бизнеса по поводу защиты личных и имущественных прав.

«У всех частных фирм есть свой« первородный грех »», — сказал Рейтер в марте Сюй Бинь, торговец сталью из провинции Хэнань, имея в виду подчас сомнительные действия, предпринятые предпринимателями в первые дни реформ и открытия Китая.

Некоторые опасаются, что эти «грехи» все еще могут быть использованы против них.

Исследование климата для компаний частного сектора, проведенное в 2017 году Unirule Institute of Economics, ныне несуществующим либеральным аналитическим центром в Пекине, показало, что компании оценили «юридическую справедливость» на 4 балла из 10.

«Без правовой защиты частные предприниматели не чувствуют себя в безопасности. Наш опрос показал, что они думают, что существует 22,5% -ная вероятность опасности для себя и 26,8% -ная вероятность того, что их активы находятся под угрозой », — сказал Рейтер Шенг Хун, независимый ученый, который ранее был исполнительным директором Unirule.

Однако Гражданский кодекс не защищает предпринимателей по уголовным делам.

«Поскольку Гражданский кодекс охватывает только гражданские споры, он не помогает защитить права собственности от конфискации активов государством, что является наиболее важной проблемой для предпринимателей», — сказал Синь Сунь, преподаватель китайского и восточноазиатского бизнеса в Королевском колледже. Лондон.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции частного сектора в Китае резко замедлились, к беспокойству официальных лиц, с более чем 20% роста, когда Си пришел к власти, до однозначных цифр в последние годы. Он упал на 13% за первые четыре месяца этого года, пострадавших от коронавируса, по сравнению с 7-процентным снижением для государственных компаний.

На апрельском заседании под председательством Си политбюро Коммунистической партии заявило, что правительство будет поддерживать частную экономику и развитие малых и средних предприятий, которые по-прежнему исключены из нескольких отраслей и долгое время испытывали трудности с получением банковского кредита. .

«Гражданский кодекс может восстановить доверие владельцев частного бизнеса и способствовать экономическому росту», — сказал Ху Синдоу, профессор экономики Пекинского технологического института на пенсии.

Сун из Королевского колледжа не уверен в этом, заявляя, что гражданский кодекс не обеспечивает дополнительной защиты прав и собственности и является скорее символом, чем содержанием.

«В Китае действительно существует всеобъемлющая система высококачественных писаных законов, но много опасений вызывает их исполнение, а не сами законы», — сказал он.

Отчетность Кейт Чжай, Габриэль Кроссли и Ю Лун Тиан; Редакция Тони Манро и Майкла Перри

Серии кодексов для настольных ПК в Калифорнии, Кодексы гражданской практики

Просмотрите образец этого заголовка с помощью функции ReadNow.

Коды Deering California для настольных ПК — это удобные справочные материалы для настольных компьютеров, которые содержат коды и правила Калифорнии, которые вам больше всего нужны в специализированных томах для практических занятий. Этот том — Кодексы гражданской практики 4-в-1 и представляет собой настольный справочник для Калифорнии, с которого вы можете начинать свое исследование каждый раз.Внутри вы найдете:

• Полный текст Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Кодекса доказывания, Регламента суда, Правил профессионального поведения, Правил и заявлений о политике Комиссии по вопросам деятельности судебных органов, а также отдельных положений Правительственного кодекса.
• Анализ каждого кодекса по завершении законодательной сессии.
• Таблица разделов, затронутых недавним законодательством.
• Полужирные обозначения в заголовках положений о прекращении действия и дате вступления в силу.
• Все изменения в тексте выделены курсивом.
• Все пропуски в тексте выделены тремя звездочками.
• Избранные исследовательские ссылки на трактаты Мэтью Бендера и многое другое.

ISBN на 2020 год: 9781522188254.

Электронные книги, компакт-диски, загружаемый контент и покупки программного обеспечения не подлежат отмене, возврату и возврату. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об электронных книгах LexisNexis. Электронные версии этого заголовка могут содержать ссылки на Lexis + ™ для дальнейших юридических исследований. Для доступа к этому контенту требуется действующая подписка на Lexis + ™.

Коды Deering для Калифорнии производятся той же экспертной группой Мичи и редакцией LexisNexis, которая предлагает вам Аннотированные коды Deering , вашу уважаемую службу кодов Калифорнии на протяжении более 130 лет. Приобретите Кодексы гражданской практики 4-в-1 или получите полный набор Desktop Set для своего рабочего стола или для каждого юриста в вашей фирме. Положитесь на то же превосходство в юридических исследованиях, на которое полагались поколения калифорнийских поверенных.

Губернатор Пуэрто-Рико подписал новый Гражданский кодекс

1 июня 2020 г. губернатор Пуэрто-Рико достопочтенный. Ванда Васкес-Гарсед подписала новый Гражданский кодекс Пуэрто-Рико. Некоторые из этих изменений могут повлиять на трудовые договоры, хотя степень этого воздействия еще не известна и, вероятно, будет прояснена в законодательных актах в ближайшие дни или недели.

Предыдущий Гражданский кодекс

В вопросах гражданского права основным правовым источником Пуэрто-Рико был Гражданский кодекс 1930 года с внесенными в него поправками, который основан на Гражданском кодексе Испании, действие которого было распространено на Пуэрто-Рико в 1889 году.Гражданский кодекс регулирует ряд вопросов, включая брак, правонарушения, контракты, собственность и имущественные права. Хотя в положения Гражданского кодекса на протяжении многих лет вносились поправки, это первый случай почти за столетие, когда весь Кодекс был пересмотрен.

Попытки полностью пересмотреть устаревший Гражданский кодекс 1930 года начались более 20 лет назад, охватывали шесть различных администраций и претерпели множество повторений. Версия, которая в конечном итоге была принята и подписана 1 июня 2020 года, была разработана еще в 2018 году и стала предметом сильных общественных дебатов, поскольку претерпела многочисленные изменения, которые были одобрены без проведения каких-либо публичных слушаний в законодательном органе.

Новый Гражданский кодекс

В некоторых случаях новый Гражданский кодекс просто изменяет используемую терминологию, чтобы сделать ее более актуальной и доступной. В других областях он изменяет текущие правила и / или включает вопросы, которые уже были законодательно закреплены или включены в наш правовой ландшафт на основании заключений, вынесенных как Верховным судом Пуэрто-Рико, так и Верховным судом США. Новый Гражданский кодекс также исключает устаревшие юридические концепции, такие как «эмфитевтическая рента». Новый Гражданский кодекс состоит из предварительного названия и шести книг, касающихся правовых отношений, семейных институтов, имущественных прав, обязательств, договоров и имущественных прав.

Новый Гражданский кодекс признает судебную практику Верховного суда Пуэрто-Рико в качестве источника права, дополняющего правовую систему и другие источники права, такие как Конституция. Это изменение, хотя и незначительное с точки зрения его применимости, признает сильное влияние общего права в Пуэрто-Рико. Среди наиболее заметных изменений новый Гражданский кодекс существенно сокращает срок исковой давности по личным искам, для которых не установлен специальный срок (который включает иски о нарушении контракта), с пятнадцати (15) лет до четырех (4) лет.Он также включает концепцию штрафных убытков и создает новый раздел под названием «Пересмотр контрактов», который устанавливает, среди прочего, концепцию «несоразмерного экономического ущерба». В соответствии с новым Кодексом, лицо может потребовать аннулирования или пересмотра обременительного контракта, когда одна из сторон, пользуясь необходимостью, неопытностью, культурным положением, экономической зависимостью или преклонным возрастом другой стороны, получает несоразмерные и неоправданные экономические преимущество.

Кроме того, и впервые новый Гражданский кодекс регулирует договоры присоединения, которые он определяет как договоры, в которых акцептант вынужден принять заранее определенное содержание. Хотя Кодекс принимает общую доктрину, согласно которой такие контракты интерпретируются неблагоприятно по отношению к составителю, он идет дальше и устанавливает, что следующие пункты в контрактах о присоединении являются «особенно оспоренными»: и легко читаемый текст на испанском или английском языках; (2) положение, разрешающее стороне, составившей контракт, в одностороннем порядке изменять элементы контракта; (3) положение, которое запрещает или ограничивает способность сторон, присоединившихся к делу, подавать иски, ограничивает средства защиты или доступные средства доказательства или перекладывает бремя доказывания; (4) положение, исключающее или ограничивающее ответственность стороны, составившей договор; (5) положение, без какой-либо причины изменяющее договорное место жительства сторонника; (6) пункт, который, в свете молчания сторонников, продлевает или возобновляет контракт с фиксированным сроком действия; и (7) пункт, исключающий юрисдикцию регулирующего агентства.

Еще неизвестно, какое влияние окажут эти новые правовые дополнения, например, на трудовые договоры. Законодательный орган заявил, что в течение следующих нескольких дней он опубликует тысячи аннотаций и юридических меморандумов, чтобы пролить свет на некоторые из принятых изменений. Мы продолжим изучать этот новый обширный законодательный акт и кратко излагать положения, которые с большей вероятностью повлияют на сферу труда и занятости.

Новый Гражданский кодекс вступает в силу 28 ноября 2020 года.

В Китае появился Гражданский кодекс. Что это обозначает?

Всекитайское собрание народных представителей утвердило первый в истории Китая гражданский кодекс в четверг, в последний день «двух сессий» политических встреч в Пекине.

Документ — свод законов, связанных с гражданскими делами, включая собственность, брак, семью, личные права и наследование, — должен вступить в силу в январе следующего года. Кодекс нацелен на лучшую защиту личной информации и собственности физических лиц, упрощая подачу исков о разводе или сексуальных домогательствах и проводя более четкую границу между рынками и государством.

В преддверии голосования в четверг аналитики-правоведы предположили, что Гражданский кодекс был попыткой правительства стимулировать инвестиции в частный сектор, подтвердив приверженность защите и уважению прав собственности, особенно после экономического разрушения, вызванного COVID. -19 пандемия. Кодекс также станет благом для судей, поскольку он будет единым сводом законов, на котором они могут основывать свои вердикты.

Но реальное влияние Гражданского кодекса будет зависеть от его реализации, говорят аналитики, и может быть ограниченным, учитывая, что он состоит в основном из уже принятых законов.

Новый гражданский кодекс готовился давно. С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году было четыре попытки принять его. Версия, принятая в четверг, является кульминацией шестилетних проектов и была скорректирована в результате пандемии. С момента созыва Всекитайского собрания народных представителей на прошлой неделе гражданский кодекс получил почти 900 000 комментариев общественности.

Вот некоторые из основных моментов:

Брачные права

Законы, касающиеся семьи и брака, составляют значительную часть гражданского кодекса.Одно выдающееся условие: если человек скрывает «серьезную болезнь» до брака, его супруг (а) имеет право требовать расторжения брака.

Также согласно новому гражданскому кодексу супружеские пары будут делить долг только в том случае, если они подпишут ссуду вместе или если позже они согласятся разделить долг. Кроме того, личные расходы, выходящие за рамки основных расходов на жизнь домашнего хозяйства, засчитываются в счет собственного долга человека, если он не может доказать, что покупки принесли пользу и его партнеру.

Гражданский кодекс устанавливает спорные 30-дневные «периоды охлаждения», направленные на предотвращение импульсивных разводов.В декабре делегат NPC возразил против предложения, предположив, что оно может привести к тому, что люди окажутся в ловушке под одной крышей с оскорбительным партнером.

Спустя несколько месяцев законодатели определили, что эта политика будет применяться только к парам, которые обоюдно соглашаются расстаться через свое местное бюро регистрации браков, традиционный канал. Однако это не применимо в тех случаях, когда одна из сторон предъявляла иск своему упрямому партнеру о разводе.

Сексуальные домогательства

Сексуальные домогательства и надругательства привлекают все большее внимание в Китае, поскольку выжившие нарушают свое молчание и высказываются, часто в социальных сетях.

Недавно принятый Гражданский кодекс содержит две поправки к соответствующим действующим законам. Одним из них является положение о том, что жертвам, подвергшимся сексуальному насилию в несовершеннолетнем возрасте, будет законно разрешено подавать в суд на преступников, когда им исполнится 18 лет, даже если с момента совершения насилия прошло несколько лет. Это фактически закрыло бы лазейку, благодаря которой нарушители избежали бы наказания, поскольку срок давности истек к тому времени, когда их жертвы явились.

Второе изменение заключается в том, что «школа» теперь указана как одно из трех конкретных мест, где действуют законы о сексуальных домогательствах, а остальные являются «предприятиями» и «(государственными) органами.В предыдущем законодательстве лишь расплывчато говорилось о запрете сексуальных домогательств в отделении yongren danwei , или «рабочих местах работодателя».

Падающие предметы

Если в результате падающего предмета произошли травмы или смерть, властям может быть сложно возложить вину или потребовать компенсации жертвам. В июле прошлого года 5-летний мальчик попал в упавшее окно и умер через несколько дней. Его семья, как сообщается, заплатила 75 000 юаней (10 800 долларов США) за медицинские услуги, но получила лишь 3 000 юаней в качестве компенсации от управления имуществом.

Согласно новому гражданскому кодексу, бросание предметов из высоких зданий или выброс их из высоких зданий является явным незаконным. Более того, если объект причиняет вред человеку и преступник не может быть идентифицирован, все жители здания должны внести свой вклад в выплату компенсации, если только они не смогут доказать, что находились вдали от помещения во время инцидента.

Арендаторы и домовладельцы

В новом гражданском кодексе говорится, что доход, полученный от собственности, должен поступать собственникам, а не в управление имуществом.Это правило применяется в случаях, когда администрация недвижимости размещает рекламу в местах общего пользования, в том числе на многослойных стенах и в лифтах, чтобы получить дополнительный доход.

Противоречиво, что гражданский кодекс также предполагает, что домовладельцам, возможно, придется заплатить за продление 70-летнего договора аренды недвижимости, когда в прошлом такие договоры аренды продлевались автоматически и без комиссии. (В Китае земля не может принадлежать компаниям или частным лицам; вместо этого она арендуется у правительства на срок до 70 лет за раз.)

Гражданский кодекс предлагает более строгие меры защиты для арендаторов: арендодатели больше не могут выселять своих арендаторов в середине срока аренды только потому, что они хотят продать недвижимость.

Добрые самаритяне

За последнее десятилетие произошло множество громких инцидентов, когда добрые самаритяне спешили на помощь людям, получившим травмы, особенно пожилым людям, но позже их обвиняли в причинении им вреда. В результате многие в Китае теперь не хотят помогать незнакомцам.

Чтобы обратить вспять эту тенденцию, некоторые города и провинции приняли собственные добрые самаритянские законы. Однако гражданский кодекс впервые предлагает универсальную защиту. В частности, в нем говорится, что люди, которые помогают другим, не несут юридической ответственности, даже если их помощь причиняет вред жертве — и такие люди могут даже получить компенсацию, если они понесли личный ущерб при попытке помочь.

Seat Thieves

Несколько видеороликов о людях в Китае, которые грубо отказываются двигаться, несмотря на то, что они сидят в неприемлемом для них месте — например, в кресле для инвалидов в метро или в кресле в поезде дальнего следования, закрепленном за кем-то другим, — пропали. вирусной в китайском Интернете в последние годы, вызвав интенсивные дискуссии о том, как следует бороться с такими правонарушителями.

Гражданский кодекс решает эту проблему раз и навсегда, заявляя, что пассажиры должны придерживаться информации — номеров мест и времени, а также номеров поездов — включенных в их транспортные билеты. Если они садятся в поезд, на который у них нет билета, они должны заплатить разницу в цене между двумя тарифами, и им может быть отказано в обслуживании железнодорожным персоналом — неформальная система, которая уже применялась в Китае в течение многих лет.

Редактор: Дэвид Полк.

(Иконки: Iconscout / People Visual)

(Изображение заголовка: Делегаты Всекитайского собрания народных представителей в Большом зале народных собраний в Пекине, 22 мая 2020 г.Люди Visual)

Гражданский кодекс Франции, 21 марта 1804 года: обзор

Контекст

Еще в 15 веке королевские дома Франции инициировали сбор законов, регулирующих человеческие отношения — некоторые римские законы основывались на кодексе Юстиниана, а другие основывались на общих обычаях, причем первые были записаны (и имели юрисдикцию не только над Франция, но также и Эльзас), а последнее устное, обычное и в основном местное, естественно, открытое для злоупотреблений.Часто из горького опыта люди произносили поговорку: «Боже, сохрани меня от закона»!
Твердо следуя традициям просвещения, Национальное революционное собрание попыталось навести порядок в хаосе, издав указ от 2 сентября 1791 года, предписывающий редактировать «Code des lois civiles du royaume» (Кодекс гражданских законов королевства). , назвав Камбасереса (ссылка) президентом «Comité de Législation» (Комитета по законодательству), органа, назначенного для составления кодекса.
Но нестабильность периода сделала невозможным принятие различных проектов, представленных в 1793, 1794 и 1796 годах.

Редакция и обсуждение Гражданского кодекса

После Второй итальянской кампании (ссылка) Бонапарт попросил Камбасереса снова взять на себя задачу возглавить комиссию, назначенную для составления свода законов — Консульский законопроект был принят 24 термидора VIII (18 августа 1800 г.) . в комиссию вошли два юриста, специализирующиеся на общем / обычном устном праве, — Бигот де Преаменё и Тронше, — и два юриста, специализирующихся в области писаного права, — Малевиль и Порталис.На составление статей ушло всего четыре месяца — многие, по-видимому, уже были написаны, и Камбасерес уже опубликовал некоторые из своих первоначальных работ в Discours preliminarie du projet du code civil в 1796 году. Кассационный суд, Аппельский суд и, наконец, Государственный совет. Во время заседаний Государственного совета под председательством Наполеона (или Камбасереса, когда первый консул отсутствовал), которые начались 17 июля 1801 года, между сторонниками двух правовых стилей, обычного и письменного, велись дискуссии. «свободный и откровенный».Первый консул воспользовался ежегодным обновлением (путем голосования) пятой части членов Легислатфского корпуса, чтобы в марте 1802 года пройти сенатус-консул, которым он наделил себя полномочиями назначать членов корпуса и, следовательно, создать атмосферу, благоприятную для его проекта.

Гражданский кодекс: содержание и форма

Состоящий из 36 законов и 2281 статьи, разделенных на 3 части, посвященных людям, товарам и имуществу, написанных в ясном и кратком стиле, чтобы избежать какой-либо двусмысленности, Гражданский кодекс представлял собой «свод законов, предназначенных для управления и исправления социальных проблем. семейные и коммерческие отношения между людьми одного города »(Portalis: Exposé général).
Более традиционный, чем некоторые из его более революционных коллег, Бонапарт оставил свой след в Гражданском кодексе, вновь установив превосходство мужа и отца в семейном контексте. Женщины перешли из-под контроля своих отцов в подчинение своим мужьям и не могли совершать никаких юридических действий или распоряжаться своим имуществом без их согласия — им даже не разрешалось свободно заниматься профессией по своему выбору. Только после 25 лет дети перестали подчиняться отцу и могли жениться, не спрашивая его разрешения.Отцам также разрешалось отправлять своих детей в исправительные учреждения в случаях, когда они считали поведение ребенка неприемлемым. Наконец, гражданство передавал только отец — французами могли быть только те, чей отец был французом. Были и другие меры, которые сохранили больше их революционного вдохновения, например, меры, касающиеся развода (который разрешался только по взаимному согласию) и равенства детей в отношении наследования.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *